Polityka prywatności


Wprowadzenie

Zakres polityki prywatności

Przekazywane informacje

W jaki sposób wykorzystujemy informacje i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Jak długo Werfen przechowuje dane osobowe?

Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Prawa osób, których dane dotyczą

W jaki sposób chronimy informacje?

Dzieci

Otrzymywanie CV

Sieci społecznościowe

Aplikacje mobilne

W jaki sposób się z nami skontaktować?

 

Wprowadzenie

Prywatność danych jest dla nas ważna. W Werfen zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i zależy nam na ich przetwarzaniu w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu określenie, w jaki sposób Werfen Polska (zwana dalej „Werfen”, „my” lub „nas”), spółka posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5242750931, KRS 0000419497 z siedzibą pod adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, przetwarza dane osobowe jako administrator danych, określając sposoby i/lub cele ich przetwarzania.

Możemy okresowo aktualizować politykę prywatności. W takim przypadku zmiany wejdą w życie niezwłocznie po opublikowaniu zmienionej polityki prywatności na stronie internetowej. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 26/08/2023.

 

Zakres polityki prywatności

Nasza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich gromadzonych, wykorzystywanych, udostępnianych lub w inny sposób przetwarzanych przez nas w ramach naszej działalności gospodarczej, prowadzonej zarówno online, jak i offline, danych osobowych wszystkich zarejestrowanych użytkowników naszych stron internetowych, osób je odwiedzających i ich subskrybentów, a także wszystkich klientów, dostawców, współpracowników i innych interesariuszy, którzy przekazują nam informacje podczas rutynowych interakcji i działań (w całym dokumencie będziemy odnosić się do „Stron Internetowych” w przypadku interakcji lub korzystania ze stron internetowych oraz do „Usług” w przypadku nawiązania z nami stosunku umownego).

Nasze Strony Internetowe wykorzystują pliki cookie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z naszą polityką plików cookie [łącze]. Ponadto, korzystając z naszych Stron Internetowych lub Usług, należy zapoznać się z naszymi warunkami świadczenia usług [łącze].

Uwaga:

 • Możemy również przekazać dodatkowe lub bardziej szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych związanych z konkretnym produktem lub konkretną usługą w polityce prywatności danego produktu lub danej usługi.
   
 • Możemy działać jedynie jako „podmiot przetwarzający” (nie jako „administrator”) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia niektórych Usług. Oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w imieniu określonego interesariusza w ramach Usług, chyba że inny sposób postępowania jest wymagany prawem.
   
 • Nasze Strony Internetowe mogą zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane przez Werfen ani nie wchodzą w zakres niniejszej polityki prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności formalnej ani prawnej za treść i działania stron internetowych osób trzecich. Ponieważ takie osoby trzecie mogą gromadzić państwa dane osobowe, proponujemy zapoznać się z politykami prywatności stron internetowych tych osób trzecich, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania przez nie danych osobowych.
   
 • Wszystkie spółki Werfen mają własną politykę prywatności. Mimo że sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych w różnych krajach powinien być podobny, poinformujemy państwa o wszelkich szczególnych czynnościach przetwarzania państwa danych osobowych, które mają miejsce w kraju. Należy się z nimi zapoznać w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Przekazywane informacje

Jako jednostka gromadzimy państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej:

 • Informacje gromadzone automatycznie:

  Niektóre dane osobowe mogą być gromadzone automatycznie, gdy odwiedzają państwo nasze Strony Internetowe lub z nich korzystają, takie jak informacje gromadzone przez pliki cookie.

  Dane osobowe gromadzone w ten sposób mogą obejmować: Informacje dotyczące adresu IP, rodzaju przeglądarki, informacji logowania oraz statystyk wydajności i pomiarów, aby pomóc udoskonalić i dalej rozwijać nasze Strony Internetowe.
   
 • Informacje przekazywane:

  Możemy pozyskiwać państwa dane osobowe za pośrednictwem naszych Stron Internetowych (np. kiedy zapisują się państwo na nasz newsletter, rejestrują się na naszych Stronach Internetowych, zamieszczają komentarz lub zapytanie, subskrybują bezpośredni marketing naszych produktów lub usług itp.) lub kiedy korzystają państwo ze świadczonych przez nas Usług (np. kiedy kupują państwo nasz produkt, wypełniają ankietę satysfakcji z usługi itp.).

  Dane osobowe gromadzone w ten sposób mogą obejmować: Imię, nazwisko, stanowisko, adres pocztowy i adres rozliczeniowy, kraj, instytucję lub firmę, kod pocztowy, adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, numer telefonu, CV i/lub informacje dotyczące produktów i usług (np. zakupy i informacje o płatnościach, informacje zwrotne, preferencje marketingowe, wydarzenia i szkolenia, informacje kontaktowe pochodzące z interakcji z naszym klientem lub obsługą techniczną itp.) oraz inne dane osobowe dobrowolnie przekazane nam bezpośrednio przez państwa.

 

W jaki sposób wykorzystujemy informacje i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Przetwarzamy dane osobowe w celach wymienionych poniżej w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • W celu wypełnienia zobowiązań umownych lub podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z państwem:
  • Jako klient, dostawca, współpracownik lub interesariusz Werfen wykorzystujemy państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych, takich jak komunikacja, przetwarzanie płatności, dostawa produktów i/lub świadczenie usług oraz oferowanie niezbędnej obsługi klienta w odniesieniu do państwa zakupów. W przypadku współpracowników możemy również przetwarzać dane osobowe, aby ocenić ich przydatność do dystrybucji lub promocji produktów Werfen.
  • Aby reagować na państwa prośby o informacje lub wsparcie.
  • Aby zarządzać Stronami Internetowymi, obsługiwać je i chronić w celu zwiększenia bezpieczeństwa i udoskonalenia korzystania podczas wizyty na nich oraz aby wykonywać określone zadania administracyjne i konserwacyjne na Stronie Internetowej.
  • Jeżeli wyślą nam państwo CV w celu dokonania oceny odpowiedniości państwa profilu w odniesieniu do stanowiska, o które się państwo ubiegają. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Otrzymywanie CV”.
  • W przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany kontroli, przeniesienia znacznych aktywów, reorganizacji lub due diligence w oczekiwaniu na takie zdarzenie (np. jeżeli spółka miałaby nabyć Werfen, może ona również nabyć posiadane przez nas dane osobowe).
    
 • Ponieważ wspiera to prawnie uzasadnione interesy Werfen w działalności gospodarczej, takie jak te wymienione poniżej, oraz dlatego, że takie postępowanie nie wpływa nadmiernie na państwa interesy, prawa i wolności:
  • Aby zrozumieć państwa potrzeby, zapewnić lepszą obsługę i udoskonalić nasze istniejące produkty i usługi.
  • Aby się z państwem skontaktować, drogą elektroniczną lub w inny sposób, w celu uzyskania państwa opinii na temat jakości naszych usług i/lub produktów oraz zbadania stopnia państwa satysfakcji.
  • Aby informować państwa o najnowszych produktach i usługach, jak również o każdym wydarzeniu, które może państwa zainteresować, za pośrednictwem naszego newslettera (obejmuje to wysyłanie w pewnym stopniu marketingu bezpośredniego). Mogą państwo sprzeciwić się przesyłaniu takiej komunikacji w dowolnym czasie, rezygnując z subskrypcji naszego newslettera.
 • W celu spełnienia wymogów w zakresie zgodności z prawem, wymogów regulacyjnych i roszczeń:
  • Zarządzamy danymi osobowymi zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów (w tym zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie administracji, podatków, rachunkowości i zatrudnienia).
  • Aby ustanawiać i wykonywać roszczenia prawne lub ich bronić.
  • W pewnych okolicznościach, kiedy uważamy, że wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych jest właściwe, aby chronić prawa, bezpieczeństwo i mienie Werfen lub innych (np. kiedy ujawnienie danych osobowych jest wymagane w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, takie jak spełnienie krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa lub egzekwowania prawa).
    
 • Potrzebujemy państwa zgody:
  • Aby prowadzić w pewnym zakresie działania marketingu bezpośredniego (np. wysyłanie marketingu bezpośredniego, jeżeli nie nawiązali państwo z nami stosunku umownego), informować państwa o każdym wydarzeniu, w którym uczestniczymy, lub kiedy prawo wymaga państwa wyraźnej zgody. Jeżeli już sobie państwo nie życzą otrzymywać takiej komunikacji marketingowej, zawsze będą mieli państwo możliwość „wycofania się”, stosując się do „instrukcji rezygnacji z subskrypcji” zawartej w każdym z naszych e-maili z marketingiem bezpośrednim lub kontaktując się z nami bezpośrednio (prosimy zapoznać się z naszymi informacjami kontaktowymi znajdującymi się poniżej w sekcji „W jaki sposób się z nami skontaktować?”).


Nie wykorzystamy danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niezgodnym z tymi wyżej wymienionymi, chyba że zostanie to zaakceptowane przez państwa lub jest to konieczne dla nas w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, rozstrzygania sporów i/lub zapobiegania problemom bezpieczeństwa lub nadużyciom.

 

Jak długo Werfen przechowuje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to prawnie dozwolone i konieczne w odniesieniu do powiązanych celów przetwarzania (np. dopóki istnieje stosunek wynikający z Usług, dopóki korzystają państwo z naszych Stron Internetowych lub dopóki istnieje inny cel przetwarzania). Należy jednak pamiętać, że okres przechowywania zależy od rodzaju danych osobowych, celów i obowiązującego prawa, dlatego też różni się w zależności od sposobu ich wykorzystania.

Po upływie tego czasu niektóre regulacje zobowiązują nas do przechowywania takich danych przez dłuższy okres, w szczególności w celu rozpatrywania ewentualnych skarg lub wypełniania zobowiązań prawnych. W tym okresie dane osobowe będą zablokowane jedynie dla potrzeb wypełnienia tych celów.

 

Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Udostępniamy dane osobowe innym organizacjom w poniższym ograniczonym zakresie:

 • Udostępnianie wewnątrz grupy:
  • Jako spółka globalna możemy udostępniać dane osobowe spółkom stowarzyszonym na całym świecie i przekazywać je do krajów, w których prowadzimy działalność zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Między spółkami stowarzyszonymi Werfen udzielamy dostępu do danych osobowych wyłącznie w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu, niezbędnego do celów, do których taki dostęp jest przyznawany. Odwiedź sekcję "Wybierz kraj" na naszej stronie internetowej, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy
    
 • Zewnętrzni dostawcy usług:
  • Kiedy korzystamy z usług zaufanych zewnętrznych dostawców usług, którzy pracują w naszym imieniu, takich jak agencje marketingowe, dostawcy oprogramowania, usług hostingu danych i inni dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych itd. Zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani nie wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż świadczenie zleconych przez nas usług lub innych celów zgodnie z naszymi instrukcjami.
    
 • Nabycia:
  • W związku z transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż całości lub części naszej działalności, zbycie, fuzja, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, spółka przejmująca może nabyć całość lub część zgromadzonych przez nas danych osobowych, jak również przejmie prawa i obowiązki dotyczące danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, upadłości lub znalezienia się pod sekwestrem sądowym dane osobowe mogą również zostać przekazane jako składnik aktywów przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    
 • Ujawnianie informacji:
  • Możemy ujawnić dane osobowe, jeżeli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest konieczne z punktu widzenia naszego prawnie uzasadnionego interesu lub rozważnego traktowania naszych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa:
   • W odpowiedzi na wezwanie do sądu lub podobne wezwanie do przedstawienia dokumentów, nakaz sądowy lub inne żądanie organów ścigania lub administracji publicznej.
   • Aby ustanowić lub wykonać przysługujące nam prawo, bronić się przed roszczeniami prawnymi lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
   • W związku ze staraniami zmierzającymi do zbadania nielegalnej działalności, podejrzenia nadużycia lub innego przestępstwa, zapobiegania im lub podejmowania innych działań, które ich dotyczą.
   • Aby chronić prawa, mienie i bezpieczeństwo Werfen, naszych pracowników i innych oraz ich bronić.
   • Aby zbadać wszelkie naruszenia lub potencjalne naruszenia prawa, niniejszej polityki prywatności lub obowiązujących warunków korzystania lub udzielić wsparcia w ich zapobieganiu.


Wraz z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług możemy prowadzić działalność w kilku miejscach na świecie. W związku z powyższym wraz z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług możemy przekazywać dane osobowe do krajów innych niż państwa kraj zamieszkania lub uzyskiwać do nich dostęp z tych krajów.

Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, aby dane osobowe otrzymały odpowiedni poziom ochrony w krajach, w których je przetwarzamy. Jeżeli przetwarzanie podlega rozporządzeniu UE o ochronie danych, a dane osobowe są przekazywane z UE do zewnętrznego dostawcy usług w celu przetworzenia w kraju spoza UE, który nie jest uznawany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa na mocy standardowych klauzul umownych Komisji UE lub inne odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w obowiązujących regulacjach o ochronie danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych można się z nami skontaktować w sekcji „W jaki sposób się z nami skontaktować?”.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Oferujemy poniższe możliwości realizacji państwa praw i wyborów w zakresie sposobu, w jaki wykorzystujemy państwa dane osobowe. Wiele z nich podlega istotnym ograniczeniom lub wyjątkom na mocy obowiązujących przepisów prawa:

 • Prośba o wykonanie kopii państwa danych osobowych, które posiadamy. W zależności od Strony Internetowej lub Usług mogą państwo dokonać przeglądu i aktualizacji pewnych informacji poprzez dostęp do stosownej Strony Internetowej lub stosownych Usług.
   
 • Prośba o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe.
   
 • Prośba o uaktualnienie państwa danych osobowych, które posiadamy, lub poprawienie danych osobowych, które państwa zdaniem są nieprawidłowe lub niekompletne.
   
 • Prośba o usunięcie państwa danych osobowych, które posiadamy („prawo do bycia zapomnianym”).
   
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie przez nas państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim takie przetwarzanie opiera się na podstawach prawnych udzielonej przez państwa zgody) w dowolnym czasie na przyszłość.
   
 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas państwa danych osobowych.
   
 • Prośba o przekazanie państwu lub innemu administratorowi danych osobowych („prawo do przenoszenia danych”).


Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie wszelkich obaw lub skarg dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub korzystania z któregokolwiek z powyższych praw, korzystając z danych podanych w sekcji "Jak się z nami skontaktować?" poniżej.

Dla bezpieczeństwa będziemy realizować wyłącznie wnioski dotyczące danych osobowych po zweryfikowaniu w zadowalający sposób państwa tożsamości, biorąc pod uwagę charakter wniosku.

Ilekroć przetwarzanie danych osobowych wiąże się w państwa opinii z naruszeniem wymogów prawnych lub jeżeli są państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki postąpiliśmy z państwa danymi osobowymi lub złożonymi przez państwa zapytaniami i wnioskami dotyczącymi prywatności, mają państwo prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z wykazem różnych europejskich organów ochrony danych, klikając tutaj.

 

W jaki sposób chronimy informacje?

Cenimy zaufanie, jakim nas państwo obdarzają, i przywiązujemy dużą wagę do ochrony państwa danych osobowych i zarządzania nimi.

Stosujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową lub bezprawną utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Przekazane przez państwa dane osobowe są przechowywane w systemach komputerowych znajdujących się w kontrolowanych obiektach, do których dostęp może mieć jedynie ograniczona liczba osób, którym dane te są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków oraz wszelkich zamówionych przez państwa usług.

Jeżeli pomimo naszych środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, które może spowodować ryzyko dla danych osobowych, możliwie jak najszybciej poinformujemy dotknięte strony, a także odpowiednie organy, w przypadku gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych. 

 

Dzieci

Nasze Strony Internetowe lub Usługi nie są skierowane do dzieci. Prosimy, aby dzieci poniżej 18. roku życia nie przekazywały nam swoich danych osobowych. Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18. roku życia. Jeżeli nie ukończyli państwo 18. roku życia, prosimy nie przesyłać nam swoich danych osobowych. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 18. roku życia, usuniemy je możliwie jak najszybciej. Jeżeli uważają państwo, że dziecko poniżej 18. roku życia mogło przekazać nam dane osobowe, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych zawartych w znajdującej się poniżej sekcji „W jaki sposób się z nami skontaktować?”, abyśmy mogli usunąć takie informacje.

 

Otrzymywanie CV

CV mogą być przesyłane wyłącznie przez tych kandydatów, którzy chcą aplikować na dostępne stanowiska pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej [łącze], poczty elektronicznej lub naszego profilu na cyfrowych platformach rekrutacyjnych, ponieważ jedynie CV przekazane tymi kanałami zostanie przez nas przyjęte (z przykrością informujemy, że nie przyjmiemy ani nie będziemy procesować CV wysłanych za pośrednictwem innych kanałów).

Ujawnienie nam takich danych osobowych jest niezbędne do realizacji czynności wymaganych przez kandydatów przed zawarciem umowy, takich jak ocena CV, co jest konieczne do włączenia kandydata w proces selekcji oraz nawiązania z nami ewentualnego stosunku umownego.

Należy pamiętać, że CV ani żadne informacje, które mogą nam państwo przesłać, nie powinny zawierać żadnych danych osobowych dotyczących państwa pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych jednoznacznie państwa identyfikujących lub danych dotyczących stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, ponieważ nie są one niezbędne do dokonania oceny stanowiska. Jeżeli dane te zostaną zawarte w CV, nie będzie ono procesowane ani przechowywane, tylko zostanie natychmiast usunięte.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważnione osoby odpowiedzialne za dokonywanie oceny profilu kandydatów oraz selekcji personelu. Mogą należeć zarówno do działu zasobów ludzkich, jak i do obszaru lub działu uważanego za niezbędny do dokonania oceny profilu zawodowego oraz ukończenia procesu selekcji, a także nawiązania dalszych stosunków umownych.

 

Sieci społecznościowe

Informujemy, że możemy być obecni w sieciach społecznościowych. Przetwarzanie przez nas danych osobowych osób, które komunikują się z nami za pośrednictwem naszych oficjalnych sieci społecznościowych, będzie w każdym przypadku regulowane przez niniejszą sekcję, a także przez warunki użytkowania, polityki prywatności oraz polityki dostępu obowiązujące w sieciach społecznościowych.
Będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego zarządzania państwa obecnością w sieci społecznościowej, zastrzegając sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, treści uznanych za niestosowne.
Informujemy, że jeżeli prześlą państwo dane osobowe za pośrednictwem sieci społecznościowej, będziemy zwolnieni z odpowiedzialności związanej z ochroną takich danych.

 

Aplikacje mobilne
Możemy korzystać z aplikacji mobilnych, aby się z państwem komunikować. Ponieważ takie aplikacje mobilne różnią się od siebie, różnić może się też przetwarzanie danych osobowych, dlatego należy zapoznać się z ich polityką prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

W jaki sposób się z nami skontaktować?

Werfen, jako spółka globalna, wyznaczył osobę pełniącą funkcję inspektora ochrony danych (IOD), aby zagwarantować, że spełnia wszystkie wymogi prawne rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Ponadto Werfen wyznaczył również lokalnego IOD (przedstawiciela IOD) w każdej spółce Werfen w UE, aby ułatwić rozstrzyganie wszelkich wątpliwości lub obaw dotyczących prywatności danych.

Z IOD grupy Werfen można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DPO@werfen.com lub listownie pod adresem Werfen, S.A., Plaza Europa, 21-23, 08908, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Hiszpania.

Z lokalnym IOD można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DPO-PL@werfen.com lub listownie pod adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa.

Więcej informacji na temat naszych lokalnych IOD oraz stosownej polityki prywatności różnych Spółek Werfen można również znaleźć w sekcji „Wybierz kraj” za pośrednictwem następującego łącza: https://www.werfen.com/en.