Warunki świadczenia usług


NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG („WARUNKI”), PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH ORAZ PAŃSTWA OBOWIĄZKÓW.

Werfen Polska Sp. z o.o., spółka posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5242750931, z siedzibą pod adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wita Państwa na swojej stronie internetowej https://www.werfen.com/pl/pl (“Strona Internetowa”). Można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +48 22 336 18 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekcji Kontakt na Stronie Internetowej dostępnej pod adresem https://www.werfen.com/pl/pl/skontaktuj-sie-z-nami. Werfen Polska to spółka należąca do grupy spółek Werfen (łącznie „Werfen”).

Strona Internetowa umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do i otrzymywanie informacji o nowościach, wydarzeniach, treściach edukacyjnych i produktach Werfen, w tym ulotek informacyjnych i MSD/SDS, a także stanowi źródło innych zasobów i dashboardów Werfen (takich jak ISIweb, AccuTrak TM i Werfen Academy) („Usługi”). Dostęp do i korzystanie z niektórych Usług mogą wymagać wcześniejszej rejestracji jako członek Strony Internetowej, jak zostało to bardziej szczegółowo wyjaśnione w poniższej sekcji „Rejestracja i korzystanie ze Strony Internetowej i z Usług”.

Strona Internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących działalność komercyjną lub zawodową. W związku z tym, uzyskując dostęp do Strony Internetowej i korzystając z Usług, oświadczają i zapewniają Państwo, że nie są Państwo konsumentami i że są Państwo pełnoletni w swojej jurysdykcji.

Werfen może w dowolnym czasie weryfikować, modyfikować i aktualizować niniejsze Warunki. Wszystkie zmiany wejdą w życie po umieszczeniu ich na Stronie Internetowej. Należy zapewnić regularną weryfikację i regularne przeglądy niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej lub z Usług będzie oznaczało akceptację Warunków w obowiązującej wówczas wersji. Jeżeli nastąpi istotna zmiana niniejszych Warunków, zostaną Państwo poproszeni o wyraźną akceptację zmienionych Warunków lub zaprzestanie korzystania ze Strony Internetowej i Usług.

Szczególne warunki mogą mieć zastosowanie do świadczonych przez nas Usług. Wskażemy Państwu te dodatkowe warunki, kiedy się Państwo z nami skontaktują w odniesieniu do stosownych Usług. Należy się dokładnie zapoznać z obowiązującymi warunkami. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami a warunkami mającymi zastosowanie do jakichkolwiek Usług, warunki mające zastosowanie do takiej usługi będą miały pierwszeństwo w zakresie takiego konfliktu.

Werfen może w dowolnym czasie zakończyć działanie całej Strony Internetowej lub jej części. W takim przypadku Werfen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ciągłą dostępność Strony Internetowej.

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane 26/08/2023.

 

Rejestracja i korzystanie ze Strony Internetowej i z Usług

Strona Internetowa składa się z dwóch głównych części:


Sekcja ogólnodostępna

Sekcja ta zawiera ogólne informacje na temat Werfen, takie jak nowości, wydarzenia, informacje korporacyjne oraz inne istotne informacje, które możemy okresowo przekazywać. Uzyskanie dostępu do tej sekcji nie wymaga wcześniejszej rejestracji.


Sekcja o ograniczonym dostępie

Sekcja ta zawiera informacje i treści skierowane w szczególności do pracowników służby zdrowia, takie jak treści edukacyjne i szkolenia w formie e-learningu, programy pomagające w zarządzaniu kontrolą jakości naszych produktów, informacje na temat produktów wprowadzanych do obrotu przez Werfen i działań promocyjnych dotyczących produktów skomercjalizowanych przez Werfen.

Dostęp do tej sekcji jest uzależniony od wcześniejszej rejestracji jako członek strony internetowej („Członek”). Członkowie są zobowiązani przekazać następującą minimalną ilość informacji w celu utworzenia konta Werfen: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, hasło. Dodatkowe informacje mogą być wymagane przez poszczególne zasoby (takie jak Illuminations Webinars, ISIweb, AccuTrak ™ oraz Werfen Academy). Mogą zostać Państwo również poproszeni o wprowadzenie informacji o modelu produktu, aby uzyskać dostęp do pewnych aspektów Usług (takich jak ISIweb, AccuTrak ™ oraz Werfen Academy). Jeżeli nie zarejestrują się Państwo jako Członkowie, mogą zostać Państwo wykluczeni z możliwości korzystania z pewnych funkcji lub Usług. Członkowie powinni powiadamiać Werfen o wszelkich zmianach ich danych osobowych, aby informacje w aktach Werfen były zawsze aktualne. Użytkownik zapewnia, że adres poczty elektronicznej przekazany Werfen jest aktualny i obowiązujący w kontaktach z użytkownikiem.

W zależności od Usług dostęp do sekcji o ograniczonym dostępie może być uzależniony od spełnienia określonych warunków (takich jak opłacenie opłaty). W takim przypadku szczególne warunki zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują powyższe Warunki. Użytkownik zostanie poinformowany, jeżeli szczególne warunki będą mieć zastosowane.

Werfen zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rejestracji użytkownika wedle własnego uznania. Werfen zastrzega sobie również prawo do poddania każdej części Strony Internetowej wymogowi rejestracji, nawet jeżeli taka część była uprzednio ogólnodostępna.


Bezpieczeństwo konta

Są Państwo zobowiązani zachować w poufności nazwę użytkownika i hasło utworzone w procesie rejestracji oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelką aktywność prowadzoną z użyciem nazwy użytkownika i hasła. Należy nas niezwłocznie powiadomić o każdym bezprawnym wykorzystaniu nazwy użytkownika lub hasła i każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Werfen nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Państwa niniejszego postanowienia. Należy zachować szczególną ostrożność, logując się do konta z publicznego lub wspólnego komputera, aby inni nie byli w stanie zobaczyć ani zapisać hasła lub innych danych osobowych.


Ograniczenia w korzystaniu

Werfen przyznaje Państwu ograniczone, osobiste, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo i licencję do uzyskiwania dostępu do Strony Internetowej. Strona Internetowa, w tym m.in. treść, metadane, projekt, struktura, opracowanie, wygląd i styl, artykuły, informacje oraz inne podlegające ochronie treści dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej („Materiały Zastrzeżone”), stanowi własność Werfen lub naszych licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Wszystkie prawa dotyczące Materiałów Zastrzeżonych są zastrzeżone przez Werfen. Bez pisemnej zgody Werfen nie można kopiować, powielać, sprzedawać, publikować, rozpowszechniać, prezentować, przekazywać, modyfikować ani udostępniać publicznie w inny sposób Materiałów Zastrzeżonych otrzymanych za pośrednictwem Strony Internetowej, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku. Zobowiązują się Państwo nie przekształcać, nie modyfikować ani nie opracowywać utworów zależnych z wykorzystaniem Materiałów Zastrzeżonych. Zobowiązują się Państwo nie opracowywać, nie pobierać ani nie prezentować naszej treści w celu wykorzystania na innej stronie internetowej lub w innym serwisie. Zobowiązują się Państwo nie umieszczać żadnej treści ze Strony Internetowej na blogach internetowych, grupach dyskusyjnych, listach mailingowych lub elektronicznych tablicach informacyjnych bez naszej pisemnej zgody. Niezależnie od ograniczenia w zakresie umieszczania treści mogą Państwo umieszczać łącza do nowości, informacji i wydarzeń udostępnianych Państwu za pośrednictwem Strony Internetowej na osobistych kontach w mediach społecznościowych (takich jak platformy Twitter®, Facebook®, LinkedIn®) bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie posty umieszczane przez Państwa na kontach w mediach społecznościowych podlegają warunkom i politykom odpowiednich platform mediów społecznościowych, a Państwa obowiązkiem jest przestrzeganie tych warunków i polityk. Należy mieć na uwadze, że niektóre łącza mogą przekierowywać do stron internetowych lub Usług, które wymagają posiadania konta Werfen.


Postępowanie

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony Internetowej oraz z zawartych na niej informacji z zachowaniem należytej staranności oraz w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i niniejszych Warunków. Użytkownik może publikować treści lub materiały na Stronie Internetowej, pod warunkiem że są one zgodne z zasadami postępowania określonymi poniżej, i ponosi odpowiedzialność za wszelkie opublikowane treści lub materiały.

Zastrzegamy sobie prawo do odebrania Państwu statusu Członka w przypadku niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej lub naruszenia niniejszych Warunków, w tym m.in. poniższych zasad postępowania.

Zabronione jest:

 • Posługiwanie się fałszywą tożsamością w celu wprowadzenia Werfen lub innych w błąd;
   
 • Zamieszczanie, publikowanie, przekazywanie innym Członkom lub użytkownikom Strony Internetowej lub pracownikom Werfen w jakikolwiek sposób lub udostępnianie treści lub materiałów, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, grożące, obraźliwe, nękające, deliktowe, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, naruszające prywatność, nienawistne lub niewłaściwe ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
   
 • Podszywanie się pod osobę lub podmiot, w tym innego Członka lub użytkownika Strony Internetowej lub pracownika Werfen, podawanie fałszywych informacji lub wprowadzanie w błąd w inny sposób co do powiązań z daną osobą lub danym podmiotem;
   
 • Fałszowanie nagłówków lub innego rodzaju manipulacja identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia przekazywanych informacji;
   
 • Zamieszczanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie innym Członkom lub użytkownikom Strony Internetowej w jakikolwiek sposób lub udostępnianie treści lub materiałów, których nie mają Państwo prawa udostępniać na mocy przepisów prawa ani w ramach stosunków umownych lub powierniczych;
   
 • Zamieszczanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie innym Członkom lub użytkownikom Strony Internetowej w jakikolwiek sposób lub udostępnianie treści lub materiałów naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiegokolwiek podmiotu;
   
 • Zamieszczanie, publikowanie, przekazywanie innemu Członkowi lub użytkownikowi Strony Internetowej w jakikolwiek sposób lub udostępnianie niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych, „poczty śmieciowej”, „spamu”, „listów łańcuszkowych”, „piramid finansowych” lub innych form korespondencji o podobnym charakterze;
   
 • Zamieszczanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie innym Członkom lub użytkownikom Strony Internetowej w jakikolwiek sposób lub udostępnianie materiałów zawierających wirusy oprogramowania lub inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu zakłócenie, uniemożliwienie lub ograniczenie działania oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
   
 • Podejmowanie prób ingerowania w pracę lub zakłócania pracy naszych serwerów, sieci lub świadczonych Usług;
   
 • Umyślne lub nieumyślne naruszanie obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego lub regulacji mających moc obowiązującego prawa;
   
 • „Śledzenie” lub prześladowanie w inny sposób; pozyskiwanie, gromadzenie lub publikowanie danych osobowych lub podejmowanie prób pozyskania, zgromadzenia lub opublikowania danych osobowych innych użytkowników, w tym nazw użytkownika lub haseł; lub uzyskiwanie dostępu lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do konta innego użytkownika bez jego zgody; i/lub
   
 • Publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub rozsyłanie w inny sposób danych osobowych lub danych planu na dowolnej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych formatów cyfrowych, elektronicznych lub drukowanych.

 

Informacje dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej i Usług

Strona Internetowa i/lub Usługi mogą zawierać podlegające zmianom informacje o produktach, programach, wydarzeniach lub zasobach, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Nawet jeżeli będą dostępne, zgoda rządu lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu otrzymane dla konkretnego produktu w jednym kraju mogą dotyczyć różnych zastosowań lub wskazań lub podlegać innym ograniczeniom niż w innym kraju. W każdym kraju obowiązują szczegółowe przepisy, regulacje i praktyki, które mogą regulować przekazywanie informacji o produktach medycznych/diagnostycznych w internecie. Żadna informacja znajdująca się na Stronie Internetowej lub udostępniona za pośrednictwem Usług nie powinna być rozumiana jako reklama lub promocja jakiegokolwiek produktu lub użytkowania produktu, który nie jest dozwolony przez przepisy i regulacje kraju, w którym Państwo zamieszkują.

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SĄ PRZEKAZYWANE WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH.

 

Ochrona danych osobowych

Należy zapoznać się z naszą polityką prywatności dostępną tutaj [łącze] oraz naszą polityką plików cookie dostępną tutaj [łącze], aby uzyskać więcej informacji o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych i podobnych kwestiach.


Zastrzeżenia prawne

KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. WERFEN WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ O DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI I CELOWOŚCI TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I NIEDOKŁADNOŚCI W TAKIEJ TREŚCI. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA TO, ŻE DOSTĘP DO ORAZ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ TREŚCI I USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ ODBYWA SIĘ W STANIE „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, A WERFEN W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB ZAPEWNIEŃ O WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. WERFEN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA LUB REZULTATÓW KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW, OFERT, TREŚCI I MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ. JEŻELI JAKIKOLWIEK WŁAŚCIWY ORGAN UZNA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SEKCJI ZA NIEWYKONALNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WERFEN BĘDZIE OGRANICZONA W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.


Ograniczenie odpowiedzialności

PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE WERFEN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE SZKODY, SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁAŃ KARNYCH LUB ODSTRASZAJĄCYCH LUB WSZELKIE INNE SZKODY, W TYM M.IN. SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŻELI WERFEN POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z (A) KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ; (B) KORZYSTANIA Z TREŚCI LUB INNEGO MATERIAŁU NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB STRONACH INTERNETOWYCH PODLINKOWANYCH DO STRONY INTERNETOWEJ; (C) KOSZTÓW ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU ZAKUPU LUB OTRZYMANIA TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB STRONY INTERNETOWEJ LUB OTRZYMANIA WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB Z POZIOMU STRONY INTERNETOWEJ; (D) NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO LUB MODYFIKACJI TRANSMISJI LUB DANYCH; (E) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWANIA OSOBY TRZECIEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ; LUB (F) WSZELKICH INNYCH KWESTII DOTYCZĄCYCH STRONY INTERNETOWEJ. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WERFEN ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY ROSZCZEŃ (CZY TO Z TYTUŁU UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO [W TYM M. IN. ZANIEDBANIA] LUB INNEJ PRZYCZYNY) W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWA NA RZECZ WERFEN. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WERFEN BĘDZIE OGRANICZONA W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.


Strony internetowe innych spółek

Możemy zamieszczać łącza do stron internetowych lub usług innych spółek lub je promować jedynie dla wygody. Wyrażają Państwo zgodę na to, że Werfen nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe ani ich nie kontroluje. Werfen zachęca, aby zwracali Państwo na to uwagę, opuszczając Stronę Internetową, oraz zapoznali się z informacjami prawnymi i politykami prywatności każdej ze stron internetowych, które Państwo odwiedzają. Korzystanie ze strony internetowej innej spółki będzie podlegało warunkom korzystania i polityce prywatności tej spółki. Nie wyrażamy opinii na temat treści stron internetowych ani usług innych spółek i wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie informacje osób trzecich i ich wykorzystywanie.


Reklama

Strona Internetowa może zawierać reklamy lub być sponsorowana przez osoby trzecie. Reklamodawcy i sponsorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności materiałów przekazanych do umieszczenia na Stronie Internetowej z obowiązującymi przepisami prawa. Werfen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub nieprawidłowości, które mogą zawierać treści reklamodawców lub sponsorów. W każdym razie, aby wnieść roszczenie związane z treściami reklamowymi umieszczanymi na Stronie Internetowej, można do nas napisać na adres e-mail zawarty w sekcji Kontakt.


Prawo właściwe i właściwość sądu

Wyrażają Państwo zgodę na to, że niniejsze Warunki, jak również wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem mocy obowiązującej norm kolizyjnych. Wyłączną jurysdykcją i miejscem wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub w jakikolwiek sposób związanych ze Stroną Internetową będzie właściwy sąd miejscowy zlokalizowany w Warszawie.


Postanowienia różne

Werfen może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki będą obowiązywać z korzyścią dla następców, cesjonariuszy i licencjobiorców Werfen. Niewywiązanie się przez którąkolwiek ze stron z obowiązku domagania się lub wyegzekwowania ścisłego wykonania przez drugą stronę jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub wykonania jakiegokolwiek prawa wynikającego z Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub rezygnacja w dowolnym zakresie z prawa takiej strony do dochodzenia lub korzystania z takiego postanowienia lub prawa.