Kanał Etyki


Kanał Etyki to platforma, która ułatwia komunikację pomiędzy naszym Specjalistą ds. Zgodności, a każdą osobą, która chciałaby zadać pytania lub zgłosić wątpliwości dotyczące rzeczywistych lub podejrzewanych naruszeń prawa, niewłaściwego postępowania lub uchybienia zapisom Kodeksu Etycznego firmy Werfen. Wszelkie zgłoszenia przesłane za pośrednictwem Kanału Etyki są traktowane jako ściśle poufne.

Polityka zakazu działań odwetowych


Zakładamy, iż każda wnosząca zastrzeżenia osoba, działa w najlepszym interesie firmy Werfen i powinna zostać wysłuchana. W związku z powyższym, nie będziemy tolerować żadnej formy działań odwetowych, skierowanych w stronę osób działających w dobrej wierze. Jednocześnie, nie będziemy również tolerować nadużywania Kanału Etycznego.