Podmínky služby


PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY SLUŽBY ("PODMÍNKY"), PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁVECH, NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH A POVINNOSTECH.

Werfen Czech s. r. o., česká společnost s daňovým identifikačním číslem CZ24206181, se sídlem na adrese Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, vás vítá na této stránce [uveďte stránku] ("stránka"). Můžete nás kontaktovat telefonicky na +00420 246 090 931 nebo e-mailem v části Kontaktujte nás této stránky přístupné na [uveďte stránku]. Werfen Czech s. r. o. je společnost patřící do skupiny společností Werfen (společně "Werfen").

Stránka poskytuje uživatelům platformu pro přístup k informacím a přijímání informací o novinkách, událostech, vzdělávacím obsahu a produktech společnosti Werfen, včetně příbalových letáků a bezpečnostních listů, a poskytuje portál dalším zdrojům a řídicím panelům společnosti Werfen (jako jsou ISIweb, AccuTrak TM a Werfen Academy) ("služby"). Přístup a používání některých služeb může vyžadovat předchozí registraci jako člena stránky, jak je podrobněji vysvětleno v části "Registrace a používání stránek a služeb" níže.

Stránka je určena pouze pro subjekty a jednotlivce, kteří vykonávají komerční nebo profesionální činnost. Proto přístupem na stránku a používáním služeb zaručujete a prohlašujete, že nejste spotřebitelem a že máte zákonný věk dle vaší soudní příslušnosti.

Společnost Werfen může tyto podmínky kdykoli revidovat, upravit a aktualizovat. Všechny změny nabydou účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na stránkách. Nezapomeňte tyto podmínky pravidelně navštěvovat a kontrolovat. Vaše další používání stránek nebo služeb bude znamenat, že souhlasíte s podmínkami v jejich aktuální verzi. Dojde-li k zásadní změně těchto podmínek, budete požádáni, abyste buď výslovně přijali revidované podmínky, nebo přestali používat stránky a služby.

Na námi poskytované služby se mohou vztahovat zvláštní podmínky. V době, kdy s námi budete komunikovat v souvislosti s příslušnými službami, vás na tyto další podmínky přesměrujeme. Pozorně si prosím přečtěte příslušné podmínky. Dojde-li k rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami, které se vztahují na jakékoli služby, mají v rozsahu takového rozporu přednost podmínky, které se vztahují na příslušnou službu.

Společnost Werfen může kdykoli zastavit provoz celých stránek nebo jejich částí. V takovém případě nepřijímá společnost Werfen žádnou odpovědnost a nebude odpovědná za trvalou dostupnost stránek.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 06/28/2021.

 

Registrace a používání stránek a služeb

Stránky se skládají ze dvou hlavních částí:


Veřejná část

Tato část obsahuje obecné informace o společnosti Werfen, jako jsou zprávy, události, firemní informace a další relevantní informace, které můžeme čas od času zveřejnit. K vstupu do této části není nutná žádná předchozí registrace.


Vyhrazená část

Tato část obsahuje informace a obsah specificky určený pro zdravotnické pracovníky, jako jsou vzdělávací obsah a elektronické školicí kurzy, programy, které vám pomohou při řízení kontroly kvality našich produktů, informace o produktech prodávaných společností Werfen nebo propagační akce na produkty prodávané společností Werfen.

Přístup do této části je podmíněn předchozí registrací jako člena stránek ("člen"). K vytvoření účtu Werfen musí členové poskytnout následující minimální informace: Uživatelské jméno, jméno, příjmení, e-mail, heslo. Podle konkrétního zdroje (např. Illuminations Webinars, ISIweb, AccuTrak ™ a Werfen Academy) se mohou vyžadovat další informace. Můžete být také požádáni o zadání informací o modelu produktu pro přístup k určitým aspektům služeb (jako jsou služby ISIweb, AccuTrak ™ a Werfen Academy). Pokud se neregistrujete jako člen, můžete být vyloučeni z používání určitých funkcí nebo služeb. Členové by měli společnost Werfen informovat o všech změnách svých osobních údajů a zajistit, že informace v souborech společnosti Werfen budou vždy aktuální. Uživatel musí zajistit, aby e-mailová adresa poskytnutá společnosti Werfen byla aktuální a použitelná pro kontaktování uživatele.

V závislosti na službách může přístup do vyhrazené části podléhat zvláštním podmínkám (například platbě poplatku). V takovém případě tyto zvláštní podmínky nahrazují, doplňují anebo upravují tyto podmínky. Uživatel bude informován v případě, že budou použity zvláštní podmínky.

Společnost Werfen si vyhrazuje právo zamítnout registraci jakémukoli uživateli podle vlastního uvážení. Společnost Werfen si také vyhrazuje právo podrobit jakoukoli část stránek požadavkům na registraci, a to i v případě, že tato část byla dříve volně přístupná.


Zabezpečení účtu

Jste odpovědní za utajení svého uživatelského jména a hesla, které jste zvolili během procesu registrace, a jste plně zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dochází pod vaším uživatelským jménem a heslem. Neprodleně nás musíte informovat o každém neoprávněném použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo každém jiném narušení bezpečnosti. Společnost Werfen nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody vyplývající z vašeho nedodržení tohoto ustanovení. Při přístupu k účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli postupovat obzvláště opatrně, aby další osoby nemohly zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje.


Omezení použití

Společnost Werfen vám uděluje omezené osobní, nevýhradní a nepřenosné právo a licenci na přístup na stránky. Stránky včetně mimo jiné obsahu, metadat, designu, organizace, sestavení, vzhledu a dojmu, článků, informací a veškerého dalšího chráněného obsahu dostupného prostřednictvím stránek ("materiály vlastnické povahy") jsou majetkem společnost Werfen nebo majetkem našeho poskytovatelé licencí a jsou chráněny autorskými právy a jinými zákony o duševním vlastnictví. Všechna práva týkající se materiálů vlastnické povahy si vyhrazuje společnost Werfen. Pokud nemáte písemný souhlas společnosti Werfen, nesmíte kopírovat, reprodukovat, prodávat, publikovat, distribuovat, zobrazovat, přeposílat, upravovat nebo jinak poskytovat veřejný přístup k materiálům vlastnické povahy získaný prostřednictvím stránek komukoli kromě vašeho osobního nekomerčního použití. Souhlasíte s tím, že nebudete přeskupovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla s použitím materiálů vlastnické povahy. Souhlasíte s tím, že nebudete náš obsah přetvářet, kopírovat ani zobrazovat pro použití na jiné webové stránce nebo v jiné službě. Souhlasíte s tím, že nebudete bez našeho písemného souhlasu zveřejňovat žádný obsah ze stránek do weblogů, diskusních skupin, seznamů pošty nebo elektronických vývěsek. Bez ohledu na toto omezení zveřejňování obsahu můžete bez našeho písemného souhlasu na svých osobních účtech sociálních médií (například na platformách Twitter®, Facebook®, LinkedIn®) zveřejňovat odkazy na novinky, informace a události, které vám byly zpřístupněny prostřednictvím těchto stránek. Veškeré příspěvky, které zveřejníte na svých účtech sociálních médií, podléhají podmínkám a zásadám příslušné platformy sociálních médií a je ve vaší odpovědnosti tyto podmínky a zásady dodržovat. Upozorňujeme, že některé odkazy mohou vést ke stránkám nebo službám, které budou vyžadovat účet Werfen.


Chování

Uživatel se zavazuje používat stránky a informace v nich obsažené s náležitou péčí a plně dodržovat příslušné právní předpisy a tyto podmínky. Uživatel může na stránky nahrát obsah nebo materiály, pokud splňuje níže uvedená pravidla chování, a zůstává odpovědný za jakýkoli nahraný obsah nebo materiál.

Vyhrazujeme si právo ukončit váš status člena, pokud zneužijete stránky nebo porušíte tyto podmínky, mimo jiné včetně následujících pravidel chování.

Nesmíte:

 • Používat falešnou identitu za účelem klamání společnosti Werfen nebo jiných osob;
   
 • Nahrát, zveřejnit nebo jakýmkoli způsobem přenést jiným členům nebo uživatelům stránek nebo zaměstnancům společnosti Werfen nebo jinak zpřístupnit jakýkoli obsah nebo materiály, které jsou nezákonné, škodlivé, výhružné, urážlivé, obtěžující, protiprávní, pomlouvačné, vulgární, obscénní, hanlivé, narušující soukromí druhých, nenávistné nebo rasově, etnicky či jinak nevhodné;
   
 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně jiného člena nebo uživatele stránek nebo zaměstnance společnosti Werfen, nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat své spojení s osobou nebo subjektem;
   
 • Padělat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory, abyste zakryli původ jakékoli přenášené informace;
   
 • Nahrát, zveřejnit, odeslat e-mail nebo jakýmkoli způsobem přenést ostatním členům nebo uživatelům stránek nebo jinak zpřístupnit jakýkoli obsah nebo materiály, které nemáte právo zpřístupnit podle jakéhokoli zákona nebo podle smluvních nebo svěřeneckých vztahů;
   
 • Nahrát, zveřejnit, odeslat e-mail nebo jakýmkoli způsobem přenést ostatním členům nebo uživatelům stránek nebo jinak zpřístupnit jakýkoli obsah nebo materiály, které porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
   
 • Nahrát, zveřejnit nebo jakýmkoli způsobem přenést jiným členům nebo uživatelům stránek nebo jinak zpřístupnit jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, "nevyžádanou poštu", "spam", "řetězové e-maily," "pyramidové hry" nebo jakoukoli jinou formu obtěžování;
   
 • Nahrát, zveřejnit, odeslat e-mail nebo jakýmkoli způsobem přenést ostatním členům nebo uživatelům stránek nebo jinak zpřístupnit jakýkoli obsah nebo materiály obsahující softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k narušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
   
 • Pokusit se narušit činnost nebo zasáhnout do našich serverů, sítí nebo služeb, které vám jsou poskytovány;
   
 • Úmyslně nebo neúmyslně porušit jakýkoli platný místní, státní, národní nebo mezinárodní zákon nebo jakékoli předpisy, které mají platnost zákona;
   
 • Provádět „stalking“ nebo jiným způsobem obtěžovat jiné osoby; získávat, shromažďovat nebo zveřejňovat osobní údaje nebo se pokoušet získat, shromažďovat nebo zveřejňovat osobní údaje o jiných uživatelích, včetně uživatelských jmen nebo hesel; přistoupit nebo pokusit se o přístup k účtu jiného uživatele bez jeho souhlasu; anebo
   
 • Zveřejňovat, rozšiřovat, přenášet nebo jinak distribuovat své osobní údaje nebo data plánu na jakékoli webové stránce nebo prostřednictvím jiného digitálního, elektronického nebo tištěného fóra.

 

Informace dostupné prostřednictvím stránek a služeb

Tyto stránky anebo služby mohou obsahovat informace o produktech, programech, událostech nebo zdrojích, které nemusí být k dispozici ve všech zemích a které podléhají změnám. I když je k dispozici vládní schválení nebo povolení prodeje pro konkrétní produkt v jedné zemi, v jiné zemi může být rozdílné použití nebo indikace nebo může produkt podléhat dalším omezením. Každá země má specifické zákony, předpisy a postupy, které mohou upravovat sdělování informací o zdravotnických / diagnostických produktech přes internet. Žádné informace obsažené na těchto stránkách ani zpřístupněné prostřednictvím služeb nelze vykládat jako nabádání nebo propagaci jakéhokoli produktu nebo použití jakéhokoli produktu, který není povolen zákony a předpisy země, ve které sídlíte.

INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE ANEBO ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB SE POSKYTUJÍ POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY.

 

Ochrana osobních údajů

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde [uveďte odkaz], a naše zásady používání souborů cookie, které jsou k dispozici zde [uveďte odkaz], kde naleznete další informace o tom, jak používáme osobní údaje a související záležitosti.


Zřeknutí se odpovědností

STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST WERFEN VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY OHLEDNĚ PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VČASNOSTI NEBO ÚČINNOSTI OBSAHU STRÁNEK A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI CHYBY, POCHYBENÍ NEBO NEPŘESNOSTI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁŠ PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A OBSAH A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVANÉ VE FORMĚ, "JAK JSOU", "JAK JSOU K DISPOZICI" A SPOLEČNOST WERFEN PŘEDEVŠÍM ODMÍTÁ JAKÉKOLI VYSLOVENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK OHLEDNĚ PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST WERFEN NEZARUČUJE ANI NEVYDÁVÁ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ, NABÍDEK, OBSAHU A MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. POKUD JAKÝKOLI PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN POSOUDÍ KTEROUKOLI ČÁST Z TOHOTO ODDÍLU ZA NEVYMAHATELNOU, ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WERFEN BUDE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM.


Omezení odpovědnosti

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST WERFEN NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, VČETNĚ MIMO JINÉ ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉ POVĚSTI, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST WERFEN BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z NEBO VZNIKLY V DŮSLEDKU (A) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKY; (B) POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO JINÉHO MATERIÁLU NA STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOJENÝCH S TĚMITO STRÁNKAMI, (C) NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉKOLI NAKOUPENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO ZBOŽÍ, ÚDAJŮ, NEBO OBDRŽENÝCH ZPRÁV NEBO TRANSAKCÍ ZADANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE STRÁNEK; (D) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO ÚDAJŮM; (E) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY NA STRÁNKÁCH; NEBO (F) JINÉ DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE STRÁNEK. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOST WERFEN ZA VÁS A ZA VAŠE VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A ŽALOBY (AŤ UŽ JSOU VE SMLOUVĚ, DELIKTU [VČETNĚ MIMO JINÉ NEDBALOSTI] NEBO JINAK) NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI WERFEN ZAPLATILI. POKUD SE ZJISTÍ, ŽE JAKÁKOLI ČÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JE NEPLATNÁ, ODPOVĚDNOST SPOLEČNOST WERFEN JE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM POVOLENÝ ZÁKONEM.


Webové stránky třetích stran

Můžeme odkazovat nebo propagovat webové stránky nebo služby od jiných společností a činíme tak pouze za účelem zajištění většího pohodlí uživatelů. Souhlasíte s tím, že společnost Werfen není odpovědná za tyto webové stránky a nekontroluje je. Společnost Werfen vám doporučuje, abyste si toto uvědomili, když opustíte stránky, a přečetli si právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte. Vaše používání webových stránek třetích stran bude podléhat podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Nevyjadřujeme žádný názor na obsah jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti za veškeré informace třetích stran a jejich použití.


Reklama

Stránky mohou hostovat reklamy nebo být sponzorovány třetími stranami. Inzerenti a sponzoři nesou výhradní odpovědnost za zajištění toho, aby materiály odeslané k zařazení na stránky byly v souladu s příslušnými zákony. Společnost Werfen nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo nesrovnalosti, které mohou obsahovat sdělení inzerentů nebo sponzorů. V každém případě nám můžete poslat jakoukoli stížnost související s reklamním obsahem zveřejněným na těchto stránkách na e-mail uvedený v části Kontaktujte nás.


Rozhodné právo a volba soudu

Souhlasíte s tím, že tyto podmínky, jakož i veškeré nároky vyplývající z těchto podmínek se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na konflikt nebo volbu zákonných zásad. Výhradní a výlučnou jurisdikcí a místem soudního sporu vyplývajícího z těchto podmínek nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím se stránkami bude příslušný federální nebo státní soud se sídlem v Praze.


Různé podmínky

Společnost Werfen může podle těchto podmínek postoupit svá práva a povinnosti. Tyto podmínky budou platit ve prospěch nástupců, postupníků a držitelů licence společnosti Werfen. Pokud některá ze stran nebude trvat na prosazování přísného plnění druhé strany ve vztahu k jakémukoli ustanovení těchto podmínek nebo pokud nevyužije jakékoli právo podle těchto podmínek, nebude to vykládáno jako vzdání se práva nebo vzdání se jakéhokoli rozsahu těchto podmínek, práva domáhat se nebo se spoléhat na jakékoli takové ustanovení nebo právo.